1. Z systemu  zamówień internetowych, dalej zwanych platformą B2B, mogą korzystać wszyscy klienci firmy ELGAL Sp. z o.o. Sp. k. prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie posiadają przeterminowanych płatności.
  2. Platforma B2B  jest niedostępna  każdego dnia w godzinach 23:00 - 5:00, ze względu na przerwę techniczną oraz w przypadku przeprowadzania na magazynach inwentaryzacji.
  3. Zamówienia zostają automatycznie przyjmowane i potwierdzane do realizacji w ciągu jednego dnia roboczego. Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną.
  4. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
  5. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić otrzymaną paczkę w obecności kuriera. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny. Roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie będą rozpatrywane po okazaniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności kuriera.
  6. Oferta asortymentowa i produktowa jest aktualizowana w każdym dniu roboczym, w związku z czym cenami obowiązującymi są przedstawione ceny w systemie w dniu złożenia zamówienia, pomniejszone o warunki indywidualne klienta lub(i) promocje.
  7. Zasady sprzedaży określone w niniejszym regulaminie w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie. Możliwe jest także wycofanie ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się w ofercie. W przypadku ofert specjalnych i sprzedaży promocyjnej realizacja zamówień następuje do momentu wyczerpania zapasów magazynowych lub upływu czasu promocji.
  8. W oparciu o treść art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony umowy ustalają iż w związku z zakupem produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.
  9. Zamawiający składając zamówienie na platformie B2B, składa ofertę kupna określonych produktów, natomiast zawarcie umowa kupna – sprzedaży następuje w momencie wystawienia faktury.
  10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  11. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną znajduje się w siedzibie firmy ELGAL Sp. z o.o. Sp.k. oraz na stronie http://www.elgal.eu:8080/e-zamowienia-www/